สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ2564

17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ห้วยขะยุงครั้งที่1/2564ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการทราบแผนการเงินของกองทุนฯประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ2564 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง และเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

[ 17-02-2564 ] Hits:3

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี2564

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายกิตติชัย ไพกะเพศ ประธานสภาอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยขะยุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้ที่สนใจ ทั้งนี้เพื่อให้สภาพิจารณาให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2564...

[ 11-02-2564 ] Hits:4

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2564

29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 พ.ศ.2564 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)

[ 29-01-2564 ] Hits:9

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปีงบ2564

29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ทั้งนี้เพื่อพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรม/โครงการที่กลุ่มประชาชน/องค์กรชุมชน เสนอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2564

[ 29-01-2564 ] Hits:7

 1. การเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. จัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ