ข่าวประชาสัมพันธ์

27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยขะยุง มอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป รับวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

27-28 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุงพร้อมด้วย นายธานินทร์ วาดสีดา ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยขะยุง มอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป รับวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวีรภัทร วิริยเสนกุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง โดยนางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

ซึ่งการอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 91 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 78 คน รวม 2 รุ่น จำนวน 169 คน ซึ่งการอบรมเป็นการบรรยายประกอบสื่อเป็นการให้ความรู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับฟังและซักถาม การสาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติ ทดลองดำเนินการจัดฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการกรอกแบบพิมพ์ต่างๆ โดยวิทยากรอบรม จากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุงที่ผ่านการอบรมครู ก. จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อดำเนินกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม เพื่ออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้ทราบถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

โดยนางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุงปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง รวมทั้ง โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา กศน.ต.ห้วยขะยุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยแบ่งการเดินรณรงค์มี 2 จุด เพื่อให้ครอบคลุมทั้งตำบล ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้ การเดินรรงค์เลือกตั้ง การแจกแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รถสปอตรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งการนำชุดกลองยาวนำขบวนการเดินรณรงค์อีกด้วย ซึ่งสร้างความน่าสนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ลงพื้นที่นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์เชิญชวนชาวตำบลห้วยขะยุงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่

โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมีการแจกแผ่นพับอีกด้วย

17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุงปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง

ในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการปฏิบัติราชการ

11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุงปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลอบต.ห้วยขะยุง มอบถุงยังชีพและเงินจำนวน 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) แก่ นางคำผุย จันทร์สุข บ้านน้ำคำ หมู่ 8 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการปฏิบัติราชการ

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 11

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ