ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

วันจันทร์, 23 มกราคม 2566 14:40

23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อราชการเรื่องอื่นๆ รวมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ