Hot News :

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2565 11:20

1 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายบุญเลี้ยง ศรีสงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยขะยุง และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาหารือข้อราชการอื่นๆ โดยนายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (วาระที่ 1 ขั้นพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ) และที่ประชุมมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย นายวิเชียร โสวรรณะ สมาชิกสภา หมู่12,นายสมพร แสวงวงษ์ สมาชิกสภา หมู่2 และนางหนูกาย สมโสภา สมาชิกสภา หมู่3 ซึ่งประธานสภานัดที่ประชุม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นลงมติ) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ